Menu Close

ÜS Raimla põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 20. aprillil 1995 ning muudetud üldkoosolekutel 17. veebruaril 1999, 3. juunil 1999 ja 7. detsembril 2010

I ÜLDSÄTTED
§ 1
Üliõpilaste Selts Raimla (edaspidi Selts) on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest ning sellest põhikirjast.
§ 2 Selts on 22.09.1922. asutatud samanimelise üliõpilasseltsi õigusjärglane. Selts asub Tartus.
§ 3 Seltsi eesmärk on oma liikmete kultuuriline ja vaimne arendamine. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldatakse Seltsis loenguid, kõne- ja vaidluskoosolekuid, olenguid jne.
§ 4 Selts on juriidiline isik. Seltsil on pitsat pealkirjaga “Üliõpilaste Selts “Raimla”” ja pangakonto.
§ 5 Seltsil on oma lipp, tekkel ja sõrmus.

II LIIKMED
§ 6
Seltsi liikmeks võib saada eesti rahvusest meesüliõpilane.
§ 7 Seltsi liikmed on tegev- ja lihtliikmed ning üliõpilasvilistlased.
§ 8 Tegevliikmeks võtab kinnine koosolek noorliikme vähemalt 3/4 häälteenamusega, kusjuures poolthääletajate arv peab ületama poole kõikide tegevliikmete arvust.
§ 9 Tegevliige on täieõiguslik Seltsi liige.
§ 10 Tegevliige, kes pole oma liikmemaksu kehtestatud tähtajaks õiendanud, langeb lihtliikmeks. Lihtliige ei või olla valitud juhatusse. Kui ta ka lihtliikmena ei tasu oma võlgnevust järgmise semestri liikmemaksu tähtajaks või seltsi juhatuse poolt määratud tähtajaks, on kinnisel koosolekul õigus ta liikmete nimekirjast kustutada.
§ 11 Üliõpilasvilistlane on tegevliige, kelle õpingud kõrgkoolis on katkenud või lõppenud, kuid kes pole Seltsist lahkunud. Tal on tegevliikmega võrdsed õigused ja kohustused.
§ 12 Kinnine koosolek võib liikme, kes ei täida Seltsi nõudeid, Seltsist välja heita kas tähtajaliselt või tähtajatult lihthäälteenamusega või jäädavalt vähemalt 2/3 häälteenamusega, mis peab ületama poole kõikide tegevliikmete arvust.
§ 13 Seltsi liige maksab Seltsile igal semestril üldkoosolekul kindlaks määratud summa liikmemaksuks. Juhatus võib liikmemaksu vähendada või selle tasumisest vabastada.

III SELTSI TEGEVUSE KORRALDAMINE
§ 14
Varalised vahendid tekivad Seltsile liikmemaksude, annetuste ja eraldiste, päranduste, tasuliste loengute, Seltsi väljaannete kirjastamise ja levitamise, tasuliste ürituste ja muu tegevuse teel, mis on vajalikud seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
§ 15 Seltsi asju ajavad üldkoosolek, kinnine koosolek, juhatus ja toimkonnad. Kinnisest koosolekust võivad osa võtta kõik täieõiguslikud Seltsi liikmed ning Endiste Üliõpilaste Selts Raimla liikmed. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Seltsi liikmed ning Endiste Üliõpilaste Selts Raimla liikmed.
§ 16 Üldkoosoleku ja kinnise koosoleku kutsub kokku juhatus kas omal algatusel, revisjonitoimkonna või 1/10 liikmete nõudmisel.
§ 17 Koosolekuid juhatab Seltsi esimees või tema puudumisel abiesimees. Juhul, kui arvustatakse juhatuse tegevust, valib koosolek enesele juhataja.
§ 18 Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad põhikirja muutmine, kodukorra muutmine, juhatuse ja revisjonitoimkonna valimine, Seltsi tegevuskava ja eelarve kinnitamine, juhtnööride andmine juhatusele ja toimkondadele, Seltsi tegevuse lõpetamine või muud seaduses ettenähtud küsimused. Kinnise koosoleku pädevusse kuuluvad tegevliikmeks vastuvõtmine ja Seltsist väljaheitmine.
§ 19 Otsused tehakse üldkoosolekul poolthäälteenamusega. Põhikirja muutmiseks nõutakse vähemalt 2/3 ning Seltsi tegevuse lõpetamiseks vähemalt 3/4 häältest. Kinnise koosoleku otsused tehakse vähemalt 2/3 häälteenamusega, tegevliikme vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 3/4 häälteenamust. Pooltolijate arv peab ületama poole kõikide tegevliikmete arvust. Hääletamine toimub avalikult. Vähemalt kolme liikme nõudmisel peab hääletus olema salajane või nimeline. Nimelise hääletuse nõudmisel on sellel eesõigus salajase ees.
§ 20 Juhatuse liikmed ja revident valitakse semestri viimasel üldkoosolekul üheks semestriks.
§ 21 Juhatus koosneb kuuest liikmest: esimehest, abiesimehest, kirjatoimetajast, kultuuriedendajast, laekurist ja majaisast. Abiesimees asendab ja vajadusel abistab esimeest ning juhib välistoimkonda.
§ 22 Juhatus koordineerib toimkondade tegevust, võtab vastu uusi liikmeid, kinnitab Seltsi väljaminekud, ajab Seltsi jooksvaid asju ja teostab koosolekute otsuseid, kui selleks pole valitud ajutisi toimkondi.
§ 23 Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või tema puudumisel abiesimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on neli liiget, nende hulgas esimees või abiesimees. Juhatuse koosoleku otsused tehakse poolthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhataja hääl.
§ 24 Revident juhib revisjonitoimkonda ning tema valitud abi(d) kinnitab üldkoosolek. Revisjonitoimkond revideerib Seltsi majandusasju ja nõuab kirjalikke aruandeid igalt Seltsi ametilt, kui see on vajalik. Revisjonitoimkond on kohustatud revideerimist läbi viima vähemalt üks kord semestris ning selle tulemustest teatama lähemale üldkoosolekule.
§ 25 Likvideerimise korral toimetatakse Seltsi varadega vastavalt Seltsi üldkoosoleku otsusele.